Usługi dodatkowe

OBRÓBKA
GRAFICZNA

W naszym zespole pracuje czworo grafików. Zajmują się przede wszystkim przy­go­to­wywaniem obróbki graficznej naszych tłu­ma­czeń. Nasi klienci otrzymują gotowe do dystrybucji materiały w języku docelowym – to duża oszczę­d­ność czasu, gdy tłu­­­ma­­cze­nie i obróbka graficzna realizowana jest przez jednego podwykonawcę.

WSTAWIANIE NAPISÓW
(SUBTITLES)

W minionym roku przygotowaliśmy napisy dla niespełna 200 materiałów wideo – w większości naszych tłumaczeń, gdzie również zajmowaliśmy się transkrypcją. W cenie wstawiania napisów mieści się również dostosowanie objętości – bo np. tłumaczenie na polski będzie o około 16-20% dłuższe od wersji źródłowej w języku angielskim.

AKTUALIZACJE
DOKUMENTÓW

Narzędzia, jakimi dysponujemy, pozwalają nam na porównywanie dwóch wersji różnych dokumentów, a następnie tłu­ma­czenie wyłącznie zmienionych bądź nowych treści. W efekcie cena przygotowania wersji docelowej staje się jeszcze atrakcyjniejsza.

GLOSARIUSZE

Rozpoczęcie pracy nad zleceniem dla nowego klienta jest równocześnie pierwszym dniem budowania dedykowanej bazy słownikowej. Dla naszych klientów na bieżąco prowa­dzimy glo­sa­riu­sze, aktu­ali­­zu­­jąc je o ter­mi­­­no­lo­gię z no­wych tłu­ma­czeń na podstawie zaawan­so­wa­nych baz tłu­­ma­­cze­nio­wych i naszego opro­gra­mowania CAT.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Z roku na rok tłumaczymy coraz więcej szkoleń – zarówno ustnie, jak i pisemnie. Materiały szkoleniowe zazwyczaj przy­go­to­wy­wa­ne są jako prezentacje PowerPoint© lub KeyNote© – zajmujemy się takimi dokumentami, a ponadto w naszej ofercie jest również tłumaczenie szkoleń e-learningowych opartych o platformę Adobe Captivate.